Leanto (De Broekhof)

De Broekhof Leanto

Leanto (moeder) De Broekhof Equipe 305

Moeder De Broekhof Leanto: De Broekhof Equipe 305

aAa code: 423

De Broekhof Leanto

Vader: Anreli- Red M.V.: Danno
Moeder: De Broekhof Equipe 305 M.M.: De Broekhof Equipe 303
Ext.: 84  89  88  87  AB 87 Ext.: 76  83  86  87  AB 85
2.00 451 13062 4,48 3,72 105
3.04 374 10335 4,73 3,98 76
4.06 305 13958 4,31 3,41 104
2.00 344 8894 5,03 3,87 108
3.01 357 11617 4,71 3,80 105
4.02 331 12814 4,74 3,69 105
5.02 322 13648 5,28 3,71 112
6.02 305 12903 4,91 3,79 101
Levensproductie tot heden: Levensproductie tot heden:
966 dgn. 30.860 4,55 3,70
1648 dgn. 59.544 4,94 3,76
  M.M.V.: Kodak
aAa 423 Geb. datum 16-08-2018
Stiercode 39950 Rasbalk 8 HF
Beta-Caseine A2-A2 Kappa Caseine A/A
Levensnr NL 682.788.478 Fokker VOF De Broekhof - Witharen